top of page

​亚马逊水果手册

我们的使命就是将美味又健康的亚马逊森林之果送到您的餐桌

9-2-macaw-png-pic.png
OlaAmazonMascot_3_4096 2.png
OlaAmazonMascot_1_4096.png

亚马逊水果手册

OlaAmazonMascot_1_4096.png

亚马逊水果营养成分报告

(每份100克)

​脂肪

2g 

胆固醇

0g 

Protein

1g

碳水化合物 

4g

​卡路里

70g

​血糖负荷

 01 (0_____250)

膳食纤维

2g

维生素&矿物质(每日所需百分比) 

维生素A -15% 

维生素C  - 0%

铁- 0%

钙-2%

抗氧化物

氧自由基吸收能力 (ORAC)

15405

OlaAmazonMascot_1_4096.png

巴西莓

脂肪

0g 

​胆固醇

0g 

​蛋白质

1g

碳水化合物

8g

卡路里

31

​血糖负荷

 01 (0_____250)

​膳食纤维

1g

维生素&矿物质(每日所需百分比) 

维生素A -15% 

维生素C  - 2740%

铁- 1%

钙-1%

钾- 4%

镁-4%

锌- 1%

铜 - 4%
硒 - 1%

叶酸 - 3%
维生素B2- 3%

抗氧化物

氧自由基吸收能力 (ORAC)

7000

OlaAmazonMascot_1_4096.png

ACEROLA

OlaAmazonMascot_1_4096.png

针叶樱桃

​脂肪

0g 

​胆固醇

0g 

​蛋白质

1g

碳水化合物

17g

​卡路里

66

​血糖负荷

 05 (0_____250)

​膳食纤维

3g

维生素&矿物质(每日所需百分比) 

抗氧化物

氧自由基吸收能力 (ORAC)

1460

维生素A -0% 

维生素C  -34%

铁- 1%

钙- 3%

钾 - 8%

镁 - 5%

锌- 1%

铜 - 4%
硒 - 1%

叶酸 - 3%
维生素B2 - 3%

OlaAmazonMascot_1_4096.png

刺果番樱桃

​脂肪

0g 

胆固醇

0g 

蛋白质

0g

碳水化合物

9g

卡路里

39

血糖负荷

 01 (0_____250)

膳食纤维

1g

维生素&矿物质(每日所需百分比) 

抗氧化物

氧自由基吸收能力 (ORAC)

436

维生素A -0% 

维生素C  -200%

铁- 5%

钙- 3%

钾- 124mg

镁 - 4%

锌 - 1%

铜 - 0%
硒 - 1%

叶酸 - 3%
维生素B2 - 3%

OlaAmazonMascot_1_4096.png

​腰果

脂肪

2g 

胆固醇

0g 

蛋白质

1.3g

碳水化合物

11.4g

卡路里

46

血糖负荷

 01 (0_____250)

膳食纤维

2.6g

维生素&矿物质(每日所需百分比) 

抗氧化物

氧自由基吸收能力 (ORAC)

暂无官方数据

铁- 2%

钙- 1%

钾 - 148mg

镁 - 3%

锌 - 1%

铜 - 0%
硒 - 1%

叶酸 - 3%
维生素B2 - 3%

OlaAmazonMascot_1_4096.png

南美酸枣

脂肪

0.3g 

胆固醇

0g 

蛋白质

1g

碳水化合物

11g

卡路里

48

血糖负荷

 01 (0_____250)

​膳食纤维

1.4g

维生素&矿物质(每日所需百分比) 

抗氧化物

氧自由基吸收能力 (ORAC)

暂无官方数据

维生素C - 23%

铁- 2%

钙 1%

钾 - 291mg

镁 - 5%

锌 - 3%

铜 - 0%
锰 - 9%
 -

维生素B1 - 7%
维生素B2 - 8%

OlaAmazonMascot_1_4096.png

古 布阿苏

脂肪

0.3g 

胆固醇

0g 

蛋白质

2.8g

碳水化合物

16.5g

卡路里

70

血糖负荷

 02 (0_____250)

膳食纤维

1.1g

维生素&矿物质(每日所需百分比) 

抗氧化物

氧自由基吸收能力 (ORAC)

暂无官方数据

维生素A-32 mg

铁- 0.7g

钙- 6 mg

镁 - 499mg

-41 mg

维生素C - 21mg
锰 - 9% -

维生素B1 - 1.80mg
维生素B2 - 0.15 mg

OlaAmazonMascot_1_4096.png

可可果

脂肪

1g 

胆固醇

0g 

蛋白质

3g

碳水化合物

63g

卡路里

239

血糖负荷

 32 (0_____250)

​膳食纤维

2g

维生素&矿物质(每日所需百分比) 

抗氧化物

氧自由基吸收能力 (ORAC)

3500

维生素A - 1%

铁- 16%

钙-7%

镁 - 23%

-11%

维生素C- 6%
硒 - 9% 

维生素B1 - 29%
维生素B2 - 9%

OlaAmazonMascot_1_4096.png

罗望子果

bottom of page